Warunki korzystania

1. własność intelektualna.

usługa, strona i wszystkie informacje i/lub treści, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz na stronie („treść”) są chronione przez chińskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa i należą do usa-panel. net lub jego rodzica, partnerów, podmiotów stowarzyszonych, współtwórców lub stron trzecich. usa-panel.net udziela użytkownikowi osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z witryny, usługi i treści w celu drukowania, pobierania i przechowywania części wybranych treści, pod warunkiem, że: (1) tylko używać tych kopii treści do własnych wewnętrznych celów biznesowych lub do osobistego, niekomercyjnego użytku; (2) nie kopiować ani nie publikować treści na jakimkolwiek komputerze sieciowym ani przesyłać, rozpowszechniać ani rozpowszechniać treści w jakichkolwiek mediach; (3) nie modyfikuj ani nie zmieniaj treści w żaden sposób, ani nie usuwaj ani nie zmieniaj żadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych. żadne prawa, tytuły ani udziały w jakichkolwiek pobranych treściach lub materiałach nie są przenoszone na użytkownika w wyniku tej licencji. usa-panel.net zastrzega sobie pełny tytuł i pełne prawa własności intelektualnej do wszelkich treści, które pobierasz ze strony, z zastrzeżeniem tej ograniczonej licencji na korzystanie z treści do celów osobistych, jak określono w niniejszym dokumencie. nie możesz używać żadnych znaków ani logo pojawiających się w witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo. nie możesz tworzyć kopii lustrzanych, skrobać ani umieszczać w ramkach strony głównej ani żadnych innych stron tej witryny na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub stronie internetowej. nie możesz łączyć „głębokich linków” z witryną, tj. tworzyć linków do tej witryny, które omijają stronę główną lub inne części witryny bez pisemnej zgody.


2.zrzeczenie się gwarancji.

usa-panel.net nie udziela żadnych wyraźnych, dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu lub w odniesieniu do strony, usługi lub treści. usa-panel.net wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i braku naruszenia w odniesieniu do produktów, Witryna, usługa i content.usa-panel.net nie gwarantują, że funkcje wykonywane przez witrynę lub usługę będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, ani że wady witryny lub usługi będą corrected.usa-panel.net nie gwarantuje dokładności ani kompletności treści ani tego, że jakiekolwiek błędy w treści zostaną poprawione. witryna, usługa i zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

w usa-panel.net adresy IP odwiedzających są okresowo przeglądane i analizowane wyłącznie w celu monitorowania i skutecznego ulepszania naszej strony internetowej i nie będą udostępniane poza usa-panel.net.

podczas wizyty na stronie internetowej możemy poprosić Cię o dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu i adresy do wysyłki/rozliczeń). Informacje te są zbierane dobrowolnie - i tylko za Twoją zgodą.

 

3. ograniczenie odpowiedzialności.

w żadnym wypadku usa-panel.net nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe, karne lub przykładowe (w tym bez ograniczeń utracone zyski, utracone oszczędności lub utratę możliwości biznesowych) powstałe z lub w związku z (i) jakimkolwiek produktem lub usługą dostarczaną lub mającą być dostarczaną przez usa-panel.net, lub wykorzystaniem niemożności korzystania z nich; (ii) korzystaniem lub niemożnością korzystania z witryny, usługi, lub treści, (iii) jakiejkolwiek transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem witryny lub ułatwianej przez nią; (iv) wszelkich roszczeń związanych z błędami, pominięciami lub innymi nieścisłościami w witrynie, usłudze i/lub treści; (v) nieautoryzowanym dostępie do lub aliteracja Twoich transmisji lub danych, (vi) oświadczenia lub zachowanie jakiejkolwiek strony trzeciej w witrynie lub usłudze; (vii) wszelkie inne kwestie związane z produktami, witryną, usługą lub treścią, nawet jeśli jest to panel użytkownika. net został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jedynym obowiązkiem usa-panel.net i odpowiedzialnością za wady produktu jest, według uznania usa-panel.net, wymiana takiego wadliwego produktu lub zwrot klientowi kwoty zapłaconej przez klienta, dlatego w żadnym wypadku odpowiedzialność usa-panel.net nie może przekroczyć cena zakupu kupującego. powyższy środek zaradczy będzie podlegał pisemnemu powiadomieniu kupującego o wadzie i zwrocie wadliwego produktu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od zakupu. powyższy środek zaradczy nie ma zastosowania do produktów, które zostały poddane niewłaściwemu użyciu (w tym między innymi wyładowaniom elektrostatycznym), zaniedbaniu, wypadkom lub modyfikacjom, lub produktów, które zostały lutowane lub zmienione podczas montażu lub w inny sposób nie można ich przetestować. jeśli jesteś niezadowolony z witryny, usługi, treści lub warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko.

Top